Ted Benschop

Niet sturen, wel gasgeven!

Moet je voor welbevinden en geluk bij de overheid zijn? Nee, zelfs niet in Ede. Doet de overheid er dan niet toe? Jawel! Een samenleving met een mooie kwaliteit van leven, met oprechte zorg voor het welbevinden van kwetsbare groepen en inwoners die daaraan vanuit betrokkenheid bijdragen is niet vanzelfsprekend. Dat weten we. Zo’n samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat weten we ook. Wat we nog niet goed genoeg weten, maar wat we wel aan het leren zijn, is hoe je met elkaar zo’n samenleving duurzaam vormt. Het doel stellen is makkelijker dan het doel halen. Maar de Edese partners, inclusief de gemeente, zijn onderweg.

De presentatie laat zien hoe wij op weg zijn. We nemen onze inwoners serieus en staan open voor hun ervaringen en initiatieven. Met hen willen we werken aan een maatschappelijke opgave die gedragen wordt door bewoners- en wijkinitiatieven, door professionals die in de eerste plaats dienstbaar zijn en door belangenbehartigers en aanbieders die institutionele belangen overstijgen.

De gemeente Ede is partner en zet in op co-creatie met inwoners en aanbieders. Voor de gemeente is de toetssteen of zij er in slaagt inwoners en aanbieders in positie te brengen Zij wil initiatieven stimuleren zonder daarbij zelf aan het stuur te staan, zich verbinden met initiatiefnemers bij wie energie zit en daaraan energie toevoegen. Een belangrijke taak van de gemeente is belemmeringen uit de weg ruimen en ruimte creëren voor veel ballen in het spel. Vertrekpunt is vertrouwen in inwoners en professionals. Daarbij gaat het om de balans tussen loslaten en (ver-)binden.

Uiteraard is de rol van de gemeente breder dan anderen in positie te brengen. Zij heeft ook een eigenstandige verantwoordelijkheid in het sociaal domein en in de uitvoering van taken. Daarvoor heeft de gemeente ook een eigen ontwikkelagenda. Goed om daarbij stil te staan. O, en natuurlijk staan we stil bij de vraag hoe het Higgs-deeltje ons behulpzaam zal zijn.

Bekijk de presentatie van Ted Benschop

Ted Benschop

Programmamanager decentralisatie sociaal domein, Gemeente Ede.