Goed nieuws:
‘Coördinatiemodel met de burger centraal’ op internationale agenda

Onderzoek gestart:

Het Coördinatiemodel met de burger centraal als gereedschap bij burgerbetrokkenheid en ondersteunende organisatie.

 

In opdracht van het Ministerie van Gezondheid in Denemarken wordt het gebruik van het ‘Coördinatiemodel met de burger centraal’, ofwel het Esbjerg Model, wetenschappelijk onderzocht door KORA[1].
Om Nederlandse burgers, gemeenten en (zorg)professionals hiervan te laten meeprofiteren, werken de gemeente Esbjerg en de Stichting Maak de Burger Meester nauw samen en blijft de Stichting Maak de Burger Meester betrokken bij het onderzoek en de resultaten ervan.

Waarom is dit interessant
Het coördinatiemodel is interessant omdat de voorlopige resultaten van de gemeente Esbjerg erop wijzen dat burgers meer plezier in het leven krijgen, zich gezonder voelen, minder vaak worden opgenomen en minder behoefte hebben aan (persoonlijke) hulpmiddelen, met als gevolg kostenverlaging. Bovendien versterkt het coördinatiemodel de samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten. Het succes dat de methode in Esbjerg heeft, heeft ertoe geleid dat veel Deense gemeenten, zorg-en welzijnsorganisaties met het coördinatiemodel werken of interesse tonen. Dat geldt ook voor andere landen zoals Nederland.

Om een op kennis gebaseerde doorontwikkeling en verdere verspreiding van het model te bewerkstelligen, is er behoefte aan een diepgaand en systematisch onderzoek naar de kracht en de zwakte van het model. KORA verzamelt kennis over de werking van het model in de praktijk, waarbij de eerste bevindingen in februari 2017 te verwachten zijn.

Hoe hebben zij het in Esbjerg gedaan
De gemeente Esbjerg heeft een manier van werken (model) ontwikkeld om de burger te ondersteunen in het bereiken van een zelfstandig en waardevol leven, ondanks vermindering van het functioneren. Zij nemen daarbij rehabilitatie[2] als uitgangspunt. De persoonlijke wensen van de burger zijn de basis voor de professional die de burger helpt om zijn/haar doelen te bereiken.

Achtergrond
De gemeente Esbjerg in Denemarken heeft de afgelopen 6 jaar systematisch gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Coördinatiemodel met de burger centraal’. Het bijzondere aan het Esbjerg Model is het praktische gereedschap dat de burger centraal stelt en de organisatievorm die medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk met burgerbetrokkenheid. Het gereedschap bevat een bijzondere systematiek omdat het gebaseerd is op de ‘Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren, Functieverlies en Gezondheid’ van WHO, ofwel de ICF-codes[3].

Doel van het onderzoek:

  1. Het identificeren van generieke elementen van het Coördinatiemodel met de burger centraal, die als potentieel overgedragen kunnen worden aan andere sectoren en in situaties waar behoefte is aan versterkte burgerbetrokkenheid
  1. Analyse van leidinggevende interventies, die essentieel zijn in het werk met burgerbetrokkenheid.
  1. Beoordeling van mogelijkheden en voorwaarden voor verspreiding van het model .

Het onderzoek moet leiden tot:

  • Een KORA rapport dat beschrijft waarom en hoe het Esbjerg model naar verwachting in andere settings burgerbetrokkenheid kan ondersteunen.
  • Een schets van een leiderschapskompas voor burgerbetrokkenheid, te gebruiken bij opleiding van leidinggevenden in de publieke sector, zowel binnen als buiten de gemeente Esbjerg.
  • Een onderzoeksprotocol als basis voor latere effectbeoordeling van het model, met een gecontroleerd onderzoeksdesign

Methode
Het onderzoek is gebaseerd op kwalitatieve methoden en wetenschappelijke kennis. Dat houdt in dat er Literatuurreviews plaatsvinden, zoals ook focusgroepinterviews, individuele interviews met sleutelpersonen, deelnemer-observaties van burgers/patiënten/cliënten en medewerkers alsmede documentatieanalyse.

Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Deense Ministerie voor Gezondheid.

Meer weten?
Neem dan contact op met de Stichting Maak de Burger Meester, Nederland.
info@maakdeburgermeester.com

1. KORA is het wetenschappelijke instituut van de Deense Gemeenten.
Projectleider in Denemarken: Grete Brorholt, Projectmedewerkers: Lea Graff en Maria Hoelgaard
Projectperiode: september 2016 – maart 2018

2. “Rehabilitatie is een doelgericht en tijdsgebonden samenwerkingsproces tussen de burger, mantelzorgers en professionals. Het doel is dat de burger, die te maken krijgt met verlies of verregaand dreigend verlies van zijn fysieke, mentale en/of sociale functievermogen, een zelfstandig en waardevol leven krijgt. Rehabilitatie baseert zich op de gehele levenssituatie en besluitvorming en bestaat uit een gecoördineerde, samenhangende en wetenschappelijk gebaseerde interventie”
DEFACTUM/MarselisborgCentret, Denemarken, www.marselisborgcentret.dk

3. Nederlandse vertaling van de WHO publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF, Geneva, 2001. Eerste druk 2002, Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 

Download hier het artikel als PDF bestand

schermafbeelding-2017-01-25-om-16-46-41